چگونه چین سیاست «فرزند بیشتر» را جایگزین تک فرزندی کرد؟


تهران- ایرنا- رو،مه نیویورک تایمز در گزارشی به اینکه چگونه سیاست تک فرزندی در چین به سیاست چند فرزندی در این کشور تبدیل شده، پرداخته و تغییرات رفتار ،ت پکن در این خصوص را مورد بررسی قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85412997/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF